CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

     

Hướng dẫn cách lập report tài chính bởi excel là một trong bảng hướng dẫn phương pháp lập bảng bằng vận kế toán, report kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ bằng excel.
Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên excel

*

Trên tệp tin excel sẽ lí giải rõ cho chúng ta các khoản mục đem số dư từ thông tin tài khoản nào

Cách lập bảng cân đối kế toán bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMSố đầu nămSố cuôi năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110
1. Tiền111Nợ TK 111 112 113Nợ TK 111 112 113
2. Các khoản tương đương tiền112Nợ TK 1281 1288Nợ TK 1281 1288
II. Các khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn120
1. Kinh doanh chứng khoán và luật tài bao gồm kinh doanh121Nợ TK 121Nợ TK 121
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán sale (*) (2)122Có TK 2291 ( Ghi số âm )Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu tư ngắn hạn khác123Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
III. Những khoản bắt buộc thu ngắn hạn130   
1. Cần thu ngắn hạn của khách hàng hàng131Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán132Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Nên thu nội bộ ngắn hạn133Nợ TK 1362 1363 1368Nợ TK 1362 1363 1368
4. Nên thu theo quá trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng134Nợ TK 337Nợ TK 337
5. đề xuất thu về cho vay vốn ngắn hạn135Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Yêu cầu thu thời gian ngắn khác136Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)137Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Gia sản thiếu hóng xử lý139Nợ TK 1381Nợ TK 1381
IV. Sản phẩm tồn kho140   
1. Sản phẩm tồn kho141Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho (*)149Có TK 2294 ( Ghi số âm )Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản ngắn hạn khác150   
1. Giá thành trả trước ngắn hạn151Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152Nợ TK 133Nợ TK 133
3. Thuế và các khoản khác bắt buộc thu công ty nước153Nợ TK 333Nợ TK 333
4. Giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu chính phủ154Nợ TK 171Nợ TK 171
5. Tài sản ngắn hạn khác155Nợ TK 2288Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN200   
I. Các khoản đề xuất thu dài hạn210   
1. Buộc phải thu dài hạn của khách hàng211Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn212Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213Nợ TK 1361Nợ TK 1361
4. Cần thu nội bộ dài hạn214Nợ TK 1632 1363 1368Nợ TK 1632 1363 1368
5. đề xuất thu về cho vay vốn dài hạn215Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Bắt buộc thu dài hạn khác216Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự trữ phải thu lâu năm hạn cạnh tranh đòi (*)219Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản cố định220   
1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình221
– Nguyên giá222Nợ TK 211Nợ TK 211
– quý hiếm hao mòn lũy kế (*)223Có TK 2141 ( Ghi số âm )Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản cố định thuê tài chính224
– Nguyên giá225Nợ TK 212Nợ TK 212
– quý hiếm hao mòn lũy kế (*)226Có TK 2142 ( Ghi số âm )Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227
– Nguyên giá228Nợ TK 213Nợ TK 213
– giá trị hao mòn lũy kế (*)229Có TK 2143 ( Ghi số âm )Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất động sản nhà đất đầu tư230   
– Nguyên giá231Nợ TK 217Nợ TK 217
– quý hiếm hao mòn lũy kế (*)232Có TK 2147 ( Ghi số âm )Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Gia sản dài hạn dở dang240   
1. Chi tiêu sản xuất sale dở dang dài hạn241Nợ TK 154 , tất cả TK 2294Nợ TK 154 , gồm TK 2294
2. Giá thành xây dựng cơ phiên bản dở dang242Nợ TK 241Nợ TK 241
V. Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn250   
1. Đầu tứ vào doanh nghiệp con251Nợ TK 221Nợ TK 221
2. Đầu tứ vào công tứ liên kết, liên doanh252Nợ TK 222Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác253Nợ TK 2281Nợ TK 2281
4. Dự phòng đầu tư tài chủ yếu dài hạn (*)254Có TK 2292 ( Ghi số âm )Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Gia sản dài hạn khác260   
1. Ngân sách trả trước dài hạn261Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại262Nợ TK 243Nợ TK 243
3. Thiết bị, vật dụng tư, phụ tùng thay thế dài hạn263Nợ TK 1534 tất cả TK 2294Nợ TK 1534 gồm TK 2294
4. Gia tài dài hạn khác268Nợ TK 2288Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270   
NGUỒN VỐN    
C – NỢ PHẢI TRẢ300   
I. Nợ ngắn hạn310   
1. Phải trả người chào bán ngắn hạn311Có TK 331Có TK 331
2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn312Có TK 131Có TK 131
3. Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước313Có TK 333Có TK 333
4. Yêu cầu trả fan lao động314Có TK 334Có TK 334
5. Túi tiền phải trả ngắn hạn315Có TK 335Có TK 335
6. Bắt buộc trả nội cỗ ngắn hạn316Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
7. Nên trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng317Có TK 337Có TK 337
8. Doanh thu chưa tiến hành ngắn hạn318Có TK 3387Có TK 3387
9. đề xuất trả thời gian ngắn khác319Có TK 338 138 344Có TK 338 138 344
10. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn320Có TK 341 34311Có TK 341 34311
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321Có TK 352Có TK 352
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322Có TK 353Có TK 353
13. Quỹ bình ổn giá323Có TK 357Có TK 357
14. Thanh toán giao dịch mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ324Có TK 171Có TK 171
II. Nợ dài hạn330   
1.

Xem thêm: Bài Giảng Âm Nhạc Sĩ Sô Panh Và Bản Nhạc Buồn, Bài Giảng Nhạc Sĩ Sôpanh Và Bản Nhạc Buồn


Xem thêm: Tải Từ Vựng Unit 7 Lớp 11 Further Education, Từ Vựng Unit 7 Lớp 11 Further Education


Phải trả người phân phối dài hạn
331Có TK 331Có TK 331
2. Người tiêu dùng trả tiền trước dài hạn332Có TK 131Có TK 131
3. Chi phí phải trả lâu năm hạn333Có TK 335Có TK 335
4. Nên trả nội bộ về vốn gớm doanh334Có TK 3361Có TK 3361
5. Bắt buộc trả nội bộ dài hạn335Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
6. Lợi nhuận chưa tiến hành dài hạn336Có TK 3387Có TK 3387
7. Nên trả dài hạn khác337Có TK 338 334Có TK 338 334
8. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu dài hạn338Có TK 341 cùng số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cùng dư gồm TK 34313Có TK 341 cùng số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư bao gồm TK 34313
9. Trái phiếu đưa đổi339Có TK 3432Có TK 3432
10. Cổ phiếu ưu đãi340Có TK 41112Có TK 41112
11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả341Có TK 347Có TK 347
12. Dự trữ phải trả lâu năm hạn342Có TK 352Có TK 352
13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ343Có TK 356Có TK 356
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400   
I. Vốn chủ sở hữu410   
1. Vốn góp của nhà sở hữu411
 – cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết411aCó TK 41111Có TK 41111
 – cp ưu đãi411bCó TK 41112Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có TK 4112Có TK 4112
3. Quyền chọn biến hóa trái phiếu413Có TK 4113Có TK 4113
4. Vốn khác của công ty sở hữu414Có TK 4118Có TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415Nợ TK 419 ( Ghi số âm )Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch reviews lại tài sản416Có hoặc Nợ TK 412Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái417Có hoặc nợ TK 413Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển418Có TK 414Có TK 414
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp419Có TK 417Có TK 417
10. Quỹ khác thuộc vốn nhà sở hữu420Có TK 418Có TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế không phân phối421
– LNST chưa cung cấp lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước421aCó hoặc nợ TK 4211Có hoặc nợ TK 4211
– LNST chưa bày bán kỳ này421bCó hoặc nợ TK 4212Có hoặc nợ TK 4212
12. Mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu XDCB422Có TK 441Có TK 441
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác430   
1. Nguồn tởm phí431Chênh lệch có TK 461 trừ Nợ TK 161Chênh lệch có TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn ghê phí đã tạo nên TSCĐ432Có TK 466Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440   

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ01Tổng PS bao gồm 511Tổng PS gồm 511
2. Những khoản giảm trừ doanh thu02Tổng PS Nợ 511 đối ứng cùng với tổng PS có 521Tổng PS Nợ 511 đối ứng cùng với tổng PS có 521
3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)10
4. Giá bán vốn hàng bán11Tổng PS tất cả 632Tổng PS bao gồm 632
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS có 911Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS gồm 911
7. Ngân sách tài chính22Tổng PS bao gồm 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS có 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911
– vào đó: ngân sách lãi vay23Sổ kế toán chi tiết lãi vaySổ kế toán cụ thể lãi vay
8. Giá thành bán hàng25Tổng PS tất cả 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS gồm 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
9. Bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp26Tổng PS có 642 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 642 đối ứng với tổng PS Nợ 911
10. Lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 2630
11. Các khoản thu nhập khác31Tổng PS Nợ 711 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS bao gồm 911
12. Túi tiền khác32Tổng PS gồm 811 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Túi tiền thuế TNDN hiện hành51Tổng PS có 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
16. Giá cả thuế TNDN hoãn lại52Tổng PS có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS gồm 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
17. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ bản trên cp (*)70
19. Lãi suy bớt trên cp (*)71

Ghi chú: (*) tiêu chí này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần

Cách lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ vận động kinh doanh    
1. Tiền thu từ bán hàng, hỗ trợ dịch vụ và doanh thu khác01Nợ TK 111 112 bao gồm 511 3331 131 121…Nợ TK 111 112 tất cả 511 3331 131 121…
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ02Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động03Có TK 111 112 Nợ TK 334Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền đưa ra trả lãi vay04Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 và TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 và TK tương quan khác
5. Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp05Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Chi phí thu khác từ vận động kinh doanh06Nợ TK 111 112 gồm TK 711 133 141 244 và những TK liên quan khácNợ TK 111 112 tất cả TK 711 133 141 244 và các TK liên quan khác
7. Tiền chi khác cho chuyển động kinh doanh07Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK tương quan khác
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động kinh doanh20   
II. Lưu chuyển tiền từ vận động đầu tư    
1. Tiền chi để mua sắm, thiết kế TSCĐ và những tài sản lâu dài khác21Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Chi phí thu từ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và các tài sản lâu năm khác22Nợ TK 111 112 113 có TK 711 5117 131…Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 711 5117 131…
3. Tiền bỏ ra cho vay, mua các công núm nợ của đơn vị chức năng khác23Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại những công cầm nợ của đơn vị khác24Nợ TK 111 112 113 có TK 128 171…Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 128 171…
5. Chi phí chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Chi phí thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác26Nợ TK 111 112 113 gồm TK 221 222 2281 131…Nợ TK 111 112 113 có TK 221 222 2281 131…
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia27Nợ TK 111 112 gồm TK 515…Nợ TK 111 112 có TK 515…
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30   
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động tài chính    
1. Tiền thu từ thiết kế cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữu31Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 411Nợ TK 111 112 113 có TK 411
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chúng ta đã phát hành32Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Tiền thu tự đi vay33Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khácNợ TK 111 112 113 gồm TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khác
4. Tiền đưa ra trả nợ nơi bắt đầu vay34Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK tương quan khác
5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính35Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang đến chủ sở hữu36Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính40   
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = trăng tròn + 30 + 40)50   
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ60   
Ảnh hưởng của biến đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương tự tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)70VII.34  

Còn về bản chất, vẻ ngoài và giải pháp lập những bạn xem thêm tại các bài viết: