Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

     

Hiện nay, quy trình làm báo cáo tài thiết yếu theo thông tứ 133 cùng thông tư 200 sẽ trở nên đơn giản hơn lúc nào hết. Nhờ các công cầm kiểm tra tài liệu và lập báo cáo tài chủ yếu của ứng dụng kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất không đến 1 tiếng để kết thúc bộ báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

Tuy nhiên, để sở hữu một bộ report tài bao gồm “không tỳ vết”, kế toán tài chính cũng đề xuất trang bị mang lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tự tin khi nộp bộ report tài chính cho Doanh nghiệp. Hãy cùng mày mò cách có tác dụng và kiểm tra bộ report tài bao gồm theo thông bốn 133 trong bài viết này nhé.


*

Bộ report tài chính theo Thông tư 133 bao gồm những gì?

Bộ báo cáo tài bao gồm theo Thông tư 133 gồm các báo cáo:

Báo cáo tình trạng tài bao gồm (Mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN).Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.Thuyết minh report tài chính.Bảng cân đối số vạc sinh.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp/ gián tiếp (không cần mà khuyến khích nộp)

Theo Thông bốn 133, các báo cáo này được lập dựa theo các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản trong thời gian tài chính.

Với các report tài chính được lập bằng phần mềm kế toán 1A, kế toán trả toàn rất có thể dựa vào theo Bảng cân đối số gây ra để chất vấn kết quả report tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn không biết cách lập report tài bao gồm trên ứng dụng kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).

Số liệu lên báo cáo tài thiết yếu được tínhnhư sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng đưa định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền110Nợ thời điểm cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản có kỳ hạn gốc không thật 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Đầu tư tài chính120121 + 122 + 123 + 124
1. Chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn122NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản đang liệt kê vào Mã số 110)
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác123NCK của TK 228
4. Dự trữ tổn thất chi tiêu tài chính (*)124Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291, 2292 (ghi số âm)
III. Các khoản đề xuất thu130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136
1. Phải thu của khách hàng hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho người bán132NCK của TK 331
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc133NCK của TK 1361
4. Yêu cầu thu khác134NCK của TK1288(phải thu về cho vay),1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
5. Gia tài thiếu chờ xử lý135NCK của TK 1381
6. Dự trữ phải thu cực nhọc đòi (*)136CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Mặt hàng tồn kho140141 + 142
1. Hàng tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự trữ giảm trả hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản cố định150151 + 152
- Nguyên giá151NCK của TK 211
- giá trị hao mòn lũy kế (*)152CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VI. Bất động sản đầu tư160161 + 162
- Nguyên giá161NCK của TK 217
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*)162CCK của TK 2147 (ghi số âm)
VII. XDCB dở dang170NCK của TK 241
VIII. Gia tài khác180181 + 182
1. Thuế GTGT được khấu trừ181NCK của TK 133
2. Gia sản khác182NCK của TK242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN200110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả300311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320
1. Cần trả fan bán311CCK của TK 331
2. Người mua trả chi phí trước312CCK của TK 131
3. Thuế và những khoản nên nộp công ty nước313CCK của TK 333
4. đề xuất trả fan lao động314CCK của TK 334
5. Buộc phải trả khác315CCK của TK335, 3368, 338, 1388
6. Vay cùng nợ mướn tài chính316CCK củaTK341, 4111(cổ phiếu ưu đãi)
7. Yêu cầu trả nội cỗ về vốn kinh doanh317CCK của TK 3361
8. Dự trữ phải trả318CCK của TK 352
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi319CCK của TK 353
10. Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ320CCK của TK 356
II. Vốn công ty sở hữu400411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417
1. Vốn góp của chủ sở hữu411CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn khác của chủ sở hữu413CCK của TK 4118
4. Cổ phiếu quỹ (*)414NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái415
6. Những quỹ ở trong vốn công ty sở hữu416CCK của TK 418
7. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối417CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN500300 + 400

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)
B.Cách lập report tình hình tài bao gồm (Mẫu B01b-DNN) theo công thức

Do mẫu mã B01b-DNN là mẫu report trình bày theo dạng ngắn hạn và dài hạn nên:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng trả định vận động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100110+120+130+140+150
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền110Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 1281 (các khoản bao gồm kỳ hạn gốc không thật 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền)
II. Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn120121 + 122 + 123
1. Chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanh(*)122Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn123NCK của TK 1281,1288 (trừ những khoản vẫn liệt kê trong Mã số 110)
III. Những khoản phải thu ngắn hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng131NCK của TK 131
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn132NCK của TK 331
3. Nên thu thời gian ngắn khác133NCK của TK1288 (chi tiết đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.

Xem thêm: Lược Đồ Tự Nhiên Việt Nam Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất, Bản Đồ Địa Lý Lớp 5

4. Gia tài thiếu hóng xử lý134NCK của TK 1381
5. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)135CCK của TK 2293 (ghi số âm)
IV. Sản phẩm tồn kho140141 + 142
1. Hàng tồn kho141NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
2. Dự phòng giảm trả hàng tồn kho (*)142CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150151 + 152
1. Thuế GTGT được khấu trừ151NCK của TK 133
2. Tài sản ngắn hạn khác152NCK của TK 242, 333
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260
VI.Các khoản yêu cầu thu dài hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215
1. đề nghị thu lâu năm của khách hàng211NCK của TK 131
2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn212NCK của TK 331
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Buộc phải thu lâu năm khác214NCK của TK1288 (chi tiết mang lại vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.
5. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi215CCK của TK 2293 (ghi số âm)
VII. Gia sản cố định220221 + 222
- Nguyên giá221NCK của TK 211
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)222CCK của TK2141, 2142, 2143(ghi số âm)
VIII. Bất động sản đầu tư230231 + 232
- Nguyên giá231NCK của TK 217
- giá trị hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IX. XDCB dở dang240NCK của TK 241
X. Đầu tứ tài chính dài hạn250251 + 252 + 253
1. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác251NCK của TK 228
2. Dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*)252CCK của TK 2292 (ghi số âm)
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lâu năm hạn253NCK của TK 1281, 1288
XI. Gia tài dài hạn khác260NCK của TK 242, 333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN300100 + 200
NGUỒN VỐN
C - NỢ PHẢI TRẢ400410 + 420
I. Nợ ngắn hạn410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418
1. Phải trả người bán ngắn hạn411CCK của TK 331
2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn412CCK của TK 131
3. Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước413CCK của TK 333
4. Nên trả người lao động414CCK của TK 334
5. Yêu cầu trả thời gian ngắn khác415CCK củaTK 335, 3368, 338, 1388.
6. Vay với nợ thuê tài chính ngắn hạn416CCK của TK 341
7. Dự trữ phải trả ngắn hạn417CCK của TK 352
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi418CCK của TK 353
II. Nợ lâu năm hạn420421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427
1. đề nghị trả người bán dài hạn421CCK của TK 331
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn422CCK của TK 131
3. đề nghị trả nội cỗ về vốn ghê doanh423CCK của TK 3361
4. Cần trả dài hạn khác424CCK của TK335, 3368, 338, 1388
5. Vay cùng nợ thuê tài bao gồm dài hạn425CCK của TK 341, 4111
6. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn426CCK của TK 352
7. Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ427CCK của TK 356
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU500511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517
1. Vốn góp của chủ sở hữu511CCK của TK 4111
2. Thặng dư vốn cổ phần512CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Vốn khác của chủ sở hữu513CCK của TK 4118
4. Cp quỹ (*)514NCK của TK 419 (ghi số âm)
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái515
6. Những quỹ ở trong vốn công ty sở hữu516CCK của TK 418
7. Roi sau thuế không phân phối517CCK của TK 421 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 421)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN600400 + 500

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)
C. Phương pháp kiểm tra báo cáo tình hình tài chủ yếu theo thông tư 133

Do bản chất là đối ứng Nợ - Có của những tài khoản nên phần nhiều khi Bảng phẳng phiu số tạo nên đúng thì report tình hình tài thiết yếu sẽ đúng. Kế toán đề nghị lưuý một số trong những trường vừa lòng sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ01Lũy kế phát sinh bên có (CPS) của TK 511
2. Những khoản giảm trừ doanh thu02Số phạt sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 111, 112, 131
3. Lệch giá thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá vốn hàng bán11Số gây ra bên gồm của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu hoạt động tài chính21Số phát sinh mặt Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Giá thành tài chính22Số gây ra bên có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- trong đó: túi tiền lãi vay23
8. Chi phí thống trị kinh doanh24Số phát sinh bên gồm của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
9. Lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)3020 + 21 - 22 - 24
10. Thu nhập khác31Số phạt sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
11. Ngân sách chi tiêu khác32Số tạo ra bên có của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)4030 - 32
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
14. Túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp51

Số phát sinh bên bao gồm của TK 821đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số phát sinh mặt Nợ của TK 821đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60 = 50 - 51)6050 - 51

Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

*Lưu ý: Đối với những giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, chỉlấy giá trị chi tiết TK 711 cùng TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ những việc thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ cùng với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và giá thành thanh lý.

Xem thêm: Cách Đánh Kem Trứng Gà Với Mật Ong Và 5 Lưu Ý Khi Sử Dụng, Bạn Có Biết Cách Làm Kem Trứng Gà Mật Ong

B. Biện pháp kiểm tra báo cáo kết quả vận động kinh doanhtheo thông tứ 133

Trước khi làm báo cáo này, kế toán buộc phải thực hiện vừa đủ các cây bút toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận cuối kỳ để đảm bảo an toàn số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không hề số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng số số dư thời điểm cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ đề xuất khớp với doanh thu trên những tờ khai thuế sản phẩm tháng

Các các bạn có thể tìm hiểu thêm cách kiểm tra dữ liệu và chế tạo nhanh báo cáo tài bao gồm bằng ứng dụng kế toán 1A trong bài viết này.