CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP

     

Tin tức kế toán: giải pháp lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo PP gián tiếp – Thông bốn 133. ở kề bên việc lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo PP thẳng thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp lập bằng phương thức gián tiếp. Cách lên các chỉ tiêu trên report lưu chuyể chi phí tệ theo PP loại gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Sau trên đây Kế Toán thủ đô hà nội xin phía dẫn chúng ta Cách lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo PP loại gián tiếp – Thông tứ 133.

Mẫu báo cáo Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 133.

 Đơn vị báo cáo: ……………… Mẫu số B03 – DNN.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu.Mã số.Thuyết minh.Năm nay.Năm trước.
12345

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

1. Lợi nhuận trước thuế.01
2. Điều chỉnh cho những khoản.02
– Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT.03
– các khoản dự phòng.04
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ.05
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư.06
– chi tiêu lãi vay.07
– những khoản điều chỉnh khác.08
3. Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu lại động.09
– Tăng, giảm các khoản nên thu.10
– Tăng, sút hàng tồn kho.11
– Tăng, giảm các khoản đề nghị trả (Không nhắc lãi vay nên trả, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đề xuất nộp).12
– Tăng, giảm giá thành trả trước.13
– Tăng, giảm kinh doanh chứng khoán kinh doanh.14
– tiền lãi vay sẽ trả.15
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.16
– tiền thu không giống từ hoạt động kinh doanh.17
– Tiền đưa ra khác cho hoạt động kinh doanh.18
Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động kinh doanh.20

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.

1. Chi phí chi để mua sắm, thi công TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu dài khác.21
2. Chi phí thu từ bỏ thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác.22
3. Tiền bỏ ra cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.23
4. Tiền thu hồi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác.24
5.Tiền thu lãi mang đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư.30

III. Lưu chuyển tiền từ chuyển động tài chính.

1. Chi phí thu từ thi công cổ phiếu, nhấn vốn góp của nhà sở hữu.31
2. Chi phí trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã phát hành.32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay.33
4. Tiền trả nợ cội vay cùng nợ cội thuê tài chính.34
5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang lại chủ sở hữu.35
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ.60
Ảnh hưởng của biến hóa tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ.61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61).

70

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, họ tên, đóng góp dấu)

(1) những chỉ tiêu không có số liệu thì công ty không phải trình bày nhưng không được tấn công lại “Mã số chỉ tiêu”.Ghi chú:

(2) Đối cùng với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên solo vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Các các bạn tải chủng loại báo cáo:

+ tệp tin excel: TẠI ĐÂY .

+ file word: TẠI ĐÂY .

*

Cách lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo PP con gián tiếp – Thông bốn 133.

 * CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – Thông tư 133.

Việc lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ được căn cứ vào:

 – report tình hình tài chính.

 – report kết quả chuyển động kinh doanh.

 – phiên bản thuyết minh report tài chính.

 – báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước

 – các tài liệu kế toán tài chính khác, như:

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp.

+ Sổ kế toán chi tiết các thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”.

+ Sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán cụ thể của các tài khoản tương quan khác.

+ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

+ các tài liệu kế toán chi tiết khác…

 * PHƯƠNG PHÁP LẬP Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 133.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động kinh doanh.

Xem thêm: Cách Tắt Avast Free Antivirus, Vô Hiệu Hóa Tạm Thời, Gỡ Bỏ Vĩnh Viễn

1. Lợi nhuận trước thuế – Mã số 01.

 – tiêu chí này được mang từ tiêu chí Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên report kết quả vận động kinh doanh vào kỳ báo cáo.

 – ví như số liệu này là số âm (trường vừa lòng lỗ) thì ghi trong ngoặc solo (…).

2. Điều chỉnh cho những khoản – Mã số 02.

Mã số 02 = Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07 + Mã số 08.

 – Khấu hao TSCĐ với BĐS chi tiêu (Mã số 03).

+ TH1: DN bóc tách tách riêng rẽ được số khấu hao còn nằm trong hàng tồn kho và số khấu hao đã được xem vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ:

Chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ với BĐSĐT” chỉ bao hàm số khấu hao đã được xem vào report kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ.Chỉ tiêu “Tăng, bớt hàng tồn kho” không bao hàm số khấu hao phía bên trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác định là tiêu hao trong kỳ).

  + TH2: doanh nghiệp không thể bóc tách riêng được số khấu hao còn phía bên trong hàng tồn kho và số khấu hao đã được xem vào report kết quả vận động kinh doanh trong kỳ, thì tiến hành theo nguyên tắc:

Chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT” bao hàm số khấu hao đã được tính vào report kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với số khấu hao liên quan đến mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ.Chỉ tiêu “Tăng, sút hàng tồn kho” bao gồm cả số khấu hao TSCĐ phía bên trong giá trị sản phẩm tồn kho thời điểm cuối kỳ (chưa được khẳng định là tiêu hao trong kỳ).Trong rất nhiều trường hợp DN số đông phải loại trừ khỏi báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ số khấu hao phía trong giá trị xây dựng cơ bản dở dang, số hao mòn sẽ ghi bớt quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạo nên TSCĐ, sút Quỹ cải tiến và phát triển KH&CN đã hình thành TSCĐ gây ra trong kỳ. Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” – các khoản dự phòng (Mã số 04).

+ chỉ tiêu này làm phản ánh ảnh hưởng của vấn đề trích lập, trả nhập cùng sử dụng những khoản dự trữ đến những luồng tiền trong kỳ báo cáo.

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào số chênh lệch thân số dư vào đầu kỳ và số dư cuối kỳ của những khoản dự trữ tổn thất gia sản (dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự trữ phải thu cực nhọc đòi) và dự phòng phải trả trên report tình hình tài chính.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” giả dụ tổng số dư cuối kỳ của các khoản dự trữ lớn rộng tổng số dư đầu kỳ hoặc được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” trường hợp tổng số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng nhỏ dại hơn tổng số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…)

 – Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ (Mã số 05).

+ tiêu chuẩn này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc ngoại tệ đã có được phản ánh vào lợi tức đầu tư trước thuế trong kỳ báo cáo.

+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào chênh lệch số phạt sinh gồm và gây ra Nợ TK 413 sau thời điểm đối chiếu sổ kế toán TK 515 (chi máu lãi do reviews lại những khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ) hoặc TK 635 (chi huyết lỗ do đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ).

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, nếu tất cả lãi chênh lệch tỷ giá ân hận đoái, hoặc được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, nếu bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái.

 – Lãi/lỗ tự hoạt động đầu tư (Mã số 06).

+ tiêu chí này địa thế căn cứ vào tổng số lãi, lỗ tạo ra trong kỳ đã làm được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế tuy vậy được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm:

Lãi, lỗ từ những việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, khoản tổn thất BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá.Lãi, lỗ từ việc đánh giá lại gia tài phi tiền tệ mang theo góp vốn, đầu tư vào đơn vị khác.Lãi, lỗ từ việc bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính (không bao gồm lãi, lỗ download bán kinh doanh chứng khoán kinh doanh), như: Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết; những khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn.Khoản tổn thất hoặc trả nhập tổn thất của các khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạnLãi đến vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia.Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những TK 515, 711, 632, 635, 811 và các tài khoản khác có tương quan (chi tiết phần lãi, lỗ được xác định là luồng tiền từ vận động đầu tư) vào kỳ báo cáo.

Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” nếu hoạt động đầu tư chi tiêu có lãi thuần với được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…); hoặc được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, nếu như hoạt động đầu tư có lỗ thuần.

 – ngân sách lãi vay (Mã số 07).

+ tiêu chuẩn này phản ánh chi tiêu lãi vay đã ghi dìm vào report kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ báo cáo.

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào sổ kế toán tài chính TK 635 (chi tiết giá cả lãi vay kỳ báo cáo) sau khi đối chiếu với chỉ tiêu “Chi tầm giá lãi vay” trong báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

 – những khoản điều chỉnh khác (Mã số 08).

+ chỉ tiêu này phản chiếu số trích lập hoặc hoàn nhập Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ trong kỳ.

+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán TK 356.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” trường hợp trong kỳ trích lập thêm những Quỹ hoặc được trừ khỏi chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” ví như trong kỳ hoàn nhập các quỹ.

3. Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu cồn – Mã số 09.

Mã số 09 = Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17 + Mã số 18.

 – Tăng, giảm những khoản phải thu (Mã số 10).

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản phải thu (chi huyết phần tương quan đến chuyển động sản xuất, gớm doanh), như: TK 131, 136, 138, 133, 141, 331 (chi ngày tiết số trả trước cho những người bán) vào kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm những khoản bắt buộc thu liên quan đến hoạt động đầu tư, như: Số chi phí ứng trước đến nhà thầu XDCB; cần thu về giải ngân cho vay (cả gốc và lãi); buộc phải thu về lãi chi phí gửi, cổ tức cùng lợi nhuận được chia; nên thu về thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT các khoản chi tiêu tài chính; quý giá TSCĐ đưa đi cầm cố, cầm cố chấp…

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chuyển đổi vốn giữ động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước chuyển đổi vốn giữ động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối kháng (…).

 – Tăng, bớt hàng tồn kho (Mã số 11).

+ Được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản mặt hàng tồn kho (không bao gồm số dư của tài khoản “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho” trên cửa hàng đã một số loại trừ: giá trị hàng tồn kho dùng cho hoạt động chi tiêu XDCB hoặc hàng tồn kho dùng làm trao đổi mang TSCĐ, BĐSĐT; túi tiền sản xuất thử được tính vào nguyên giá TSCĐ xuất hiện từ XDCB. Trường hợp trong kỳ mua hàng tồn kho tuy nhiên chưa khẳng định được mục đích sử dụng (cho vận động kinh doanh hay chi tiêu XDCB) thì quý giá hàng tồn kho được tính trong tiêu chí này.

+ ngôi trường hợp dn bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn bên trong hàng tồn kho với số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ với BĐSĐT” – Mã số 03 chỉ bao hàm số khấu hao TSCĐ đã được xem vào report kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ) thì chỉ tiêu này không bao hàm số khấu hao TSCĐ phía bên trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác minh là tiêu tốn trong kỳ).

+ ngôi trường hợp dn không thể bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn bên trong hàng tồn kho và số khấu hao đã được xem vào report kết quả vận động kinh doanh trong kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ với BĐSĐT”.

 Mã số 03 bao hàm cả số khấu hao TSCĐ tương quan đến mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ) thì chỉ tiêu này bao hàm cả số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác minh là tiêu thụ trong kỳ).

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước biến đổi vốn giữ động” nếu như tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng những số dư vào đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (…).

 – Tăng, giảm những khoản buộc phải trả (Không đề cập lãi vay yêu cầu trả, thuế TNDN đề nghị nộp) (Mã số 12). + chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các tài số tiền nợ phải trả (chi huyết phần tương quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh), như: TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 131 (chi tiết người tiêu dùng trả tiền trước). + Chỉ tiêu này không bao gồm:Số thuế TNDN cần nộp (phát sinh tất cả TK 3334), lãi chi phí vay nên trả (phát sinh có TK 335, chi tiết lãi vay yêu cầu trả).Các khoản cần trả liên quan đến chuyển động đầu tư, như: Số tiền người mua trả trước tương quan đến câu hỏi thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT; những khoản đề nghị trả tương quan đến vận động mua sắm, thi công TSCĐ, BĐSĐT; các khoản buộc phải trả mua những công nỗ lực vốn, quy định nợ và những khoản phải trả tương quan đến hoạt động tài chính, như: nên trả cội vay, nợ thuê tài chính; Cổ tức, lợi nhuận đề xuất trả.

+ Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ chuyển động kinh doanh trước biến đổi vốn lưu lại động” nếu như tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn giữ động” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc 1-1 (…)

 – Tăng, giảm ngân sách chi tiêu trả trước (Mã số 13).

+ Được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của TK 242 “Chi phí trả trước” vào kỳ báo cáo trên đại lý đã thải trừ khoản ngân sách chi tiêu trả trước liên quan đến luồng chi phí từ hoạt động đầu tư, như: Tiền mướn đất không đủ tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận là TSCĐ vô hình dung và khoản trả trước lãi vay được vốn hóa.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước biến hóa vốn lưu động” ví như số dư cuối kỳ bé dại hơn số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận từ chuyển động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu lại động” nếu như số dư cuối kỳ to hơn số dư vào đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…)

 – Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh (Mã số 14).

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của TK 121 “Chứng khoán ghê doanh” vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động” trường hợp số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động” giả dụ số dư cuối kỳ to hơn số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (…)

 – tiền lãi vay đang trả (Mã số 15).

+ chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chi phí lãi vay vẫn trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay lập tức kỳ này, tiền lãi vay yêu cầu trả của những kỳ trước vẫn trả vào kỳ này, lãi chi phí vay trả trước trong kỳ này.

+ Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền lãi vay đã trả trong kỳ được vốn hóa vào giá chỉ trị những tài sản dở dang được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Trường vừa lòng số lãi vay sẽ trả trong kỳ vừa được vốn hóa, vừa được tính vào giá cả tài chủ yếu thì kế toán tài chính căn cứ xác suất vốn hóa lãi vay vận dụng cho kỳ báo cáo để khẳng định số lãi vay đã trả của luồng tiền từ chuyển động kinh doanh với luồng tiền vận động đầu tư.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được đem từ sổ kế toán các TK 111, 112 (chi tiết tiền bỏ ra trả lãi tiền vay); sổ kế toán những tài khoản đề nghị thu (chi máu tiền trả lãi vay mượn từ chi phí thu những khoản đề xuất thu) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài chính TK 335, 635, 242 và các Tài khoản tương quan khác.

+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến hóa vốn lưu lại động” và được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…)

 – Thuế TNDN đang nộp (Mã số 16).

+ Được lập địa thế căn cứ vào tổng số chi phí thuế TNDN vẫn nộp đến Nhà nước vào kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đang nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đang nộp vào kỳ này với số thuế TNDN nộp trước (nếu có).

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được mang từ sổ kế toán các TK 111, 112 (chi ngày tiết tiền nộp thuế TNDN), sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán TK 3334. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…)

 – tiền thu khác từ chuyển động kinh doanh (Mã số 17).

+ tiêu chí này làm phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh từ vận động kinh doanh ngoài các khoản sẽ nêu ở những Mã số tự 01 cho 15, như: chi phí được những tổ chức, cá nhân bên phía ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; … vào kỳ báo cáo.

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo. Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chuyển đổi vốn lưu động”.

 – Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 18).

+ tiêu chí này phản nghịch ánh các khoản tiền bỏ ra khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản sẽ nêu ở các Mã số từ bỏ 01 mang đến 15, như: Tiền bỏ ra từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ; tiền hỗ trợ người lao động theo thiết yếu sách…

+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112 sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản có tương quan trong kỳ báo cáo. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước biến hóa vốn giữ động”

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động kinh doanh – Mã số 20.

 – tiêu chí “Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số chi phí thu vào với toàn bô tiền bỏ ra từ vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo.

 – nếu như số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ tiến hành ghi dưới hình thức trong ngoặc solo (…).

Mã số đôi mươi = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 09.

 => Đối với những chỉ tiêu còn lại được lập giống như như ở phương thức trực tiếp.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Looking Back, Unit 1 Lớp 11 Looking Back

Mời các bạn xem chi tiết tại:

:Hướng dẫn phương pháp lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp – Thông tư 133.